MANNEN

Hur socialiseras män idag, medvetet eller omedvetet, in i positioner och praktiker som vidmakthåller mäns strukturella överordning? Vilka nyckelhändelser och processer formar manliga könsidentiteter? Vilka förändrings- strategier är mest framkomliga för att häva könsmaktsordningen? I Fronesis nr 8 »könas« mannen.

Vi publicerar en artikel av Robert W Connell där han skriver om hur utbildningsväsendet reproducerar en hegemonisk maskulinitet varigenom män överordnas kvinnor – och vissa män överordnas andra män. Marie Nordberg belyser riskerna med en mansforskning som bedrivs av män – isolerad från annan könsforskning. Christer Eldh beskriver hur fritidsaktiviteter blir viktigare för den manliga könsidentiteten då industrisamhället omvandlas. Michael Messner skriver om svårigheten att skapa en förändringsstrategi som inkluderar män i den antisexistiska kampen, men ser möjligheter till en progressiv maskulinitetspolitik i den multietniska feminismen i USA.

Innehåll i Fronesis nr 8 (124 sidor)

 • Camilla A Lundberg, Henrik Nordvall och John Sjöström: Mannen – en könskonstruktion med politisk förändringspotential Ladda ner som PDF
 • Robert W Connell: Orosmoment: störande maskuliniteter och skolväsendet
 • Marie Nordberg: Hegemonier inom mansforskningsfältet
 • Christer Eldh: »Remember, all racing at own risk!« – föreställningar om risk och teknik i konstruktionen av maskulinitet
 • Catti Brandelius: Miss Universum – Mansfotografen
 • Anders Kalat och Anne-Sofie Kalat: Frihet, jämlikhet och broderskap – manlig homosocialitet inom den svenska arbetarrörelsen
 • Anne-Sofie Kalat: Prestationslön istället för orättvis likalönsprincip
 • Fragment ur: Betänkande angivet av arbetsmarknadskommitténs kvinnoutredning (1951).
 • Landsorganisationens kvinnolönekommittés utredning 1958/831
 • Anne-Sofie Kalat och Henrik Nordvall: Män, feminism och förändring – från jämställdhetsreformism till radikal allianspolitik
 • Gunnel Karlsson: Palme såg inte könskonflikten
 • Olof Palme:Befrielsen av mannen
 • Michael A Messner: Att sätta den multietniska feminismen i den politiska diskursens centrum

Pressröster

”Befria mannen! ropar Olof Palme i senaste numret av tidskriften Fronesis. Eller rättare sagt: där publiceras för första gången på svenska ett tal om jämställdhet och könsroller som Palme höll inför kvinnorörelsen i Washington 1970.
Mätt mot dagens biologistiska strömningar var Palmes resonemang om könsrollerna befriande radikalt. Det rådde ingen tvekan om att könsrollerna var socialt och kulturellt skapade, påtvingade människor av deras omvärld. Påståenden som ”Män är från Mars, kvinnor är från Venus” – byggda på tvivelaktig populärvetenskap om ”natur” och ”gener” – var inget som Palme ens ansåg sig behöva bemöta.”

Aftonbladets ledarsida 13/2 2002

”I Fronesis senaste och alldeles lysande nummer dissekeras just mannen som norm och konstruktion. Efter att redaktionen förklarat sig _ ”att inte fokusera på maskulina identiteters roll i reproduktionen av könsmaktsordningen är att understödja mäns makt” _ diskuterar olika forskare nya förändringspotentialer med utgångspunkt i de senaste decenniernas djupa samhällsförändringar. Arbetets omdaning är förstås en. Christer Eldh konstaterar att yrkesidentitet blir en allt osäkrare grund för maskulinitet, dels för att den tekniska utvecklingen gjort fysisk styrka mindre relevant och dels för att den moderna arbetsmarknaden blir mer och mer beroende av ”feminina” egenskaper. Utvecklingen, menar Eldh, har inneburit att det maskulina kraftfält som fortfarande består av jämförelser män emellan håller på att förflyttas från yrkeslivet till fritiden och att detta skapar helt nya identitetsprocesser. Detta kan, i bästa fall, öppna för djuplodade förändringar också av könsmaktsordningen. Robert W Conell synar en annan avgörande och lika föränderlig arena för skapande av könsidentitet _ skolan. Helt riktigt konstaterar han att den ”osynliga agendan” är mycket mäktigare än den synliga. Problem skolan erkänner i fråga om genus och därför diskuterar under välmenande rubriker som ”lika möjligheter” eller ”kamp mot diskriminering” är, menar Conell, mycket mindre betydelsefulla än det breda spektra av komplex interaktion som skolan över huvud taget inte ser och därför inte heller gör något åt. Men det blir bättre. Conell konstaterar att kunskap och erfarenheter nu finns i överflöd och att vissa tecken på aktion kan skönjas. Såväl i Sverige som i Conells hemland Australien och andra länder håller en mer avancerad feminism på att ta sig in på många skolor och i takt med detta har nya normkritiska ämnen och undervisningsmetoder uppstått. Det går sakta. Men saker händer.”

Arena nr 1 2002

”Det är ett rakt igenom intressant nummer som spänner över flera politiska konfliktfält. Men det är framför allt mansforskningen som ges utrymme, och frågan om hur detta i Sverige förhållandevis nya forskningsfält kan relateras till den redan etablerade feministiska teoribildningen. Det finns ju en risk, vilket redaktörerna Camilla A Lundberg, Henrik Nordvall och John Sjöström påpekar, att mansforskningen enbart bedrivs av män om män, medan feministisk forskning enbart koncentreras till kvinnor.
Redaktörerna efterlyser därför ett ”skapande av allianser”, där en politisering av maskuliniteten kan befruktas av analyser från andra marginaliserade positioner, som etnicitet, sexualitet och klass. Förslaget har växt fram ur en vetenskaplig briståkomma som drabbat i synnerhet de svenska universiteten. För sanningen är att den hegemoniska mans- och medelklassdominerade vetenskaps- och kulturproduktionen knappast räcker till för att beskriva den komplexa verkligheten.
Mot den bakgrunden måste man välkomna varje motstånd mot de politiska och akademiska eliternas förenklade verklighetsbeskrivningar.
I Fronesis ges exempel på en forskning som inte begränsar sig till att placera ”de andra” under lupp, utan också det som ses som det ”normala”. Och på så vis öppnas kanske en möjlighet till verklig befrielse från könsrollernas tyranni.”
Göteborgspostens kultursida, 7/3 2002

Redaktion

Redaktörer: Henrik Nordvall och Camilla A Lundberg
Redaktion: Anders Kalat, Anne-Sofie Kalat, Linnea Nilsson och John Sjöström.

Innehåll i Fronesis nummer 8

 • Camilla A. Lundberg, Henrik Nordvall, John Sjöström: Mannen – en könskonstruktion med politisk förändringspotential Ladda ned som PDF
 • Robert W. Connell: Orosmoment: störande maskuliniteter och skolväsendet
 • Marie Nordberg: Hegemonier inom mansforskningsfältet
 • Christer Eldh: "Remember, all racing att own risk!"
 • Catti Brandelius: Miss Universum – Mansfotografen
 • Anders Kalat, Anne-Sofie Kalat: Frihet, jämlikhet och broderskap: Manlig homosocialitet inom den svenska arbetarrörelsen
 • Anne-Sofie Kalat: Prestationslön istället för orättvis likalönsprincip
 • : Betänkande avgivet av Arbetsmarknadskommitténs kvinnoutredning 1951 (Kvinnoutredningen)
 • : Landsorganisationens kvinnolönekommittés utredning
 • Anne-Sofie Kalat, Henrik Nordvall: Män, feminism och förändring
 • Gunnel Karlsson: Palme såg inte könskonflikten
 • Olof Palme: Befrielsen av mannen
 • Michael A. Messner: Att sätta den multietniska feminismen i den politiska diskursens centrum