MIGRATION

I debatten om globaliseringen framställs ofta vår värld som alltmer gränslös och möjlig att fritt röra sig över. Men möjligheterna till mobilitet är ofta ojämlikt fördelade. Turister och affärsresenärer från nord reser nästintill obehindrat, medan flyktingar och arbetsmigranter från syd begränsas av både ekonomiska hinder och allt hårdare bevakade nationsgränser. I Fronesis nr 27 diskuteras vad denna ojämlikhetens nya geografi betyder för rätten att röra sig fritt, arbetets organisering, nationalstatens gränsövervakning och vår syn på migranter.

Migrationen och den fria rörligheten

En rad texter i Fronesis nr 27 handlar om effekterna av en ökad arbetskraftsrörlighet över gränser och griper därmed in i de många debatter som förts om de ”papperslösa” invandrarnas situation och om arbetarrörelsens syn på arbetskraftsinvandring. Historikern Håkan Blomqvist gör en längre historisk exposé över hur den svenska fackföreningsrörelsen har sett på arbetskraftsmigrationen – från 1800-talet och framåt – och finner en ständig balansgång mellan internationalistiska ideal och nationellt egenintresse. Den tidigare LO-utredaren Olle Sahlström har besökt fackliga organisationer i Europa samt intervjuat den amerikanska fackföreningsaktivisten Triana Silton, för att undersöka de strategier som nu växer fram för att möta en mer gränslös arbetsmarknad och inkludera papperslösa invandrare i facket.

Sociologen John Torpey diskuterar nationalstatens tilltagande makt över sina gränser, utifrån den roll som passet, ID-handlingar och övervakningstekniker i allt större utsträckning spelar för att styra migrationsflöden. Statsvetaren Aristide Zolberg talar om de ”oheliga allianser” som uppstår när olika politiska krafter och intressen söker forma invandringspolitiken till sin fördel. Den franske sociologen Abdelmalek Sayad, en av Pierre Bourdieus nära medarbetare, undersöker ”statstänkandets” betydelse för hur vår bild av invandraren och invandringen formas.

Den allt lönsammare handeln med ”utländska fruar” diskuteras av den amerikanska statsvetaren Bonnie Honig, som ett exempel på den dubbelhet som många gånger präglar vårt samhälles förhållande till ”utländskheten”. Den italienska statsvetaren Sandro Mezzadra talar om ”rätten att fly” och menar att migranter inte enbart ska ses som passiva offer för en orättfärdig ordning, utan som individer som faktiskt agerar i strid mot denna ordning och som därigenom visar att andra förhållningssätt är möjliga.

Innehåll i Fronesis nr 27 (211 sidor)

 • Rickard Andersson, Lisa Pelling, Olav Fumarola Unsgaard och Magnus Wennerhag: Den fria men begränsade rörligheten Ladda ner som pdf
 • Rickard Andersson och Sara Kalm: Den globala migrationen och dess regleringar
 • Mikael Spång: Invandringspolitikens demokratiska dilemma
 • Anja Weiss: Transnationaliseringen av social ojämlikhet
 • Sandro Mezzadra: Rätten att fly
 • Håkan Blomqvist: ”Sverige åt svenskarna” eller gemensam organisering?
 • Olle Sahlström: Migration – Hävstång för facklig förnyelse? Ladda ner som pdf! Läs på Eurozine!
 • Intervju med Triana Silton: ”Vi måste skapa ett kollektiv”
 • Joacim Blomqvist: När den papperslöse kom till stan
 • Johan Vaide: Platser och resandets politik
 • Bonnie Honig: Utländska fruar, familjeband och maskulinitet i den nya världen
 • Denis Frank: Staten och migrationen
 • Abdelmalek Sayad: Invandringen och ”statstänkandet”
 • John Torpey: Att komma och gå
 • Aristide Zolberg: Statsangelägenheter: Att teoretisera invandringspolitik

Pressröster

”Fronesisredaktionen är experter på att göra temanummer i ordets bästa bemärkelse, och migrationsnumret är inget undantag. Här samlas en mängd texter kring ett brännande ämne. När olika teoretiska angreppssätt på ett och samma fält beblandas skapas dessutom utkikspunkter från vilka det i bästa fall är möjligt att tänka teoretiskt på ett nytt sätt.”
Athena Farrokhzad, Aftonbladet kultur, 29 juli 2008

”Tidskriften Fronesis nya nummer (27) innehåller många intresseväckande och lärorika artiklar på temat migration. Amerikanska statsvetaren Bonnie Honigs skriver om fenomenet ”utländska fruar” i den industrialiserade världen. I USA har det, i takt med den faktiska kvinnofrigörelsen, vuxit fram företag som specialiserat sig på att förse män med garanterat undergivna fruar från andra länder. Ryska kvinnor har blivit särskilt populära på
denna marknad då de anses vara särskilt feminina och värna om gammaldags ideal att sätta make och familj först. För dem är dessa äktenskap först och främst ett sätt att komma ifrån fattigdomen i hemlandet. Okunskapen om språket och sederna i det nya landet gör att de hamnar i totalt beroende. Lyckas de bryta sig loss och i någon mening skapa sitt eget liv betraktas detta i amerikansk skandalpress som en kränkning, inte bara emot den övergivna mannen, utan emot den äktenskapliga institutionen som sådan.”
Hans Falk, Arbetaren nr 24 2008

”I nya temanumret av Fronesis (27) kan man lära sig att en svensk färdas i snitt fyra mil per dag. På 1800-talet förflyttade man sig kanske någon kilometer. 60 procent av alla svenskar gör numera minst en utlandsresa varje år.
Den sortens rörlighet beskrivs gärna i positiva termer. Ett gammalt klassprivilegium har demokratiserats. Den andra sorten, kallad migration, betraktas däremot ofta som ett problem. Den illustreras med bilder på överfyllda flyktingbåtar och slitna ”invandrarförorter’. Ändå är det kanske också tecken på en transnationell utjämningsprocess – som utmanar privilegierna i ”våra’ välfärdssamhällen.
Just genom att utmana politiker och samhällsvetare att tänka längre än nationalstaten för Fronesis migrationsdebatten framåt flera steg. Den tyska sociologen Anja Weiss skriver briljant om hur rörlighet över gränser förändrar och spaltar upp individers tillhörighet i olika privilegiesystem.
Abdelmalek Sayad, sociolog baserad i Frankrike, uttalar det som vi så lätt förtränger: ”att tänka invandring är att tänka staten’. Pass och visum fanns knappt före första världskriget.
I dag har kontrollen av rörligheten blivit en av statens viktigaste uppgifter.”
Stefan Helgesson i Dagens nyheter 6 augusti 2008

Redaktion

Rickard Andersson, Joacim Blomqvist, Denis Frank, Sara Kalm, Rene Leon, Dalia Mukthar-Landgren, Lisa Pelling, Olle Sahlström, Olav Fumarola Unsgaard, Johan Vaide och Magnus Wennerhag.

Innehåll i Fronesis nummer 27

 • Rickard Andersson, Lisa Pelling, Olav Fumarola Unsgaard, Magnus Wennerhag: Den fria men begränsade rörligheten
 • Rickard Andersson, Sara Kalm: Den globala migrationen och dess regleringar
 • Mikael Spång: Invandringspolitikens demokratiska dilemma
 • Anja Weiss: Transnationaliseringen av social ojämlikhet
 • Sandro Mezzadra: Rätten att fly
 • Håkan Blomqvist: "Sverige åt svenskarna" eller gemensam organisering?
 • Olle Sahlström: Migration – hävstång för facklig förnyelse?
 • Triana Silton: "Vi måste skapa ett kollektiv"
 • Joacim Blomqvist: När den papperslöse kom till stan
 • Johan Vaide: Platser och resandets politik
 • Bonnie Honig: Utländska fruar, familjeband och maskulinitet i den nya världen
 • Denis Frank: Staten och migrationen: Friare migration eller ökad statlig kontroll?
 • Abdelmalek Saya: Invandringen och "statstänkandet"
 • John Torpey: Att komma och gå: Om statens monopolisering av de legitima migrationsmedlen
 • Aristide R. Zolberg: Statsangelägenheter: Att teoretisera invandringspolitik