STADEN

Mer än halva mänskligheten bor nu i städer. I Fronesis nr 18 granskas stadens roll i en globaliserad kapitalism, och dess roll för flödena av människor och ekonomiska värden. Det handlar om framväxten av en nyliberal stadspolitik, byggd på nya klass- och könsorättvisor, nya gränser och kontroll.

Den nyliberala staden och dess alternativ

I år beräknas världens stadsbefolkning överskrida antalet människor som bor på landsbygden. Det som hände i Sverige för 70 år sedan händer i dag på global nivå. Föreställningen om Syd som ruralt och jordbruksdominerat, i motsats Nord som antas vara urbant och industriellt, förefaller inte längre giltig. Det är inte i Nord som den största tillväxten av stadsbefolkningar sker, utan i Syd.

Fronesis nr 18 har tema Staden. Det handlar om de växande städernas roll i den globaliserade kapitalismen. Om vilka mekanismer som länkar samman staden med de globala flödena av människor, varor och kapital. Om framväxten av en nyliberal stadspolitik, vars kärna ligger i att marknadsföra städerna för att attrahera kapital och ”rätt” arbetskraft, samtidigt som det skapas nya gränser och kontrollformer. Och om hur nya klass- och könsorättvisor växer fram som ett resultat av denna politik

Det tycks som om de snabbast växande städerna i dagens Syd närs av en bräcklig informell sektor, med en explosionsartad ökning av slumområden i dess spår. Mike Davis skriver om den globala urbana befolkningsutvecklingens betydelse för Syd när det gäller demokrati, utveckling och välfärd.

Tudelningen av städer i Nord behandlas i en rad texter av bland andra geograferna Saskia Sassen och Neil Smith och arkitekten Lars Mikael Raattamaa. Som regionala tillväxtmotorer och noder i ett globalt ekonomiskt nätverk tycks storstäderna allt mer frigöra sig från sina nationella kopplingar, för att likt medeltidens stadsstäder leva sina egna liv. Politikens syfte blir att attrahera och hålla kvar välutbildade och tillväxtgenererande grupper, vilket samtidigt förutsätter en ökning av lågbetalda och osäkra tjänstearbeten.

Dalia Mukhtar-Landgren skriver om Malmö kommuns handlingsplan Välfärd för alla och hur diskursen kring ”problemstaden” både reflekterar och reproducerar befintliga ojämlikheter.

Vi introducerar även kulturgeografen David Harveys teorier om pengarnas, tidens och rummets betydelse för den urbana utvecklingen. Ekonomen Massimo De Angelis skriver om behovet av allmänningar och diskuterar hur staden kan grunda sig på andra principer än marknadsutbytet.

Innehåll i Fronesis nr 18 (227 sidor)

 • Magnus Hörnqvist, Anders Lund Hansen, Hanna Pettersson, Olav Unsgaard och Magnus Wennerhag: En öppen stad, en ej befästad Ladda ner som PDF
 • Mike Davis: Slummens planet: Urban tillbakagång och det informella proletariatet
 • Christan Abrahamsson och Frida Andersson: Harvey, kapitalismen och staden
 • David Harvey: Pengar, tid, rum och staden
 • Anders Lund Hansen: Rumskrig, nyliberalism och skalpolitik
 • Neil Smith: Ny globalism, ny urbanism:ojämn utveckling i det tjugoförsta århundradet
 • Lars Mikael Raattamaa: Den offentliga klassen
 • Dalia Mukhtar-Landgren: Den delade staden – Välfärd för alla i kunskapsstaden Malmö Ladda ner som PDF
 • Pär Thörn: Den kommunala kroppen
 • Mats Franzén: Mellan stigma och karisma. Stureplan, Sergels torg och platsens politik Ladda ner som PDF
 • Saskia Sassen: Strategiska representationer av kön: Globala städer och överlevnadskretsar
 • Catharina Thörn: Tecken på vad? Graffiti, nolltolerans och ytans politik
 • Jan Wehrheim: Den sönderfallande säkerhetsstaden
 • Massimo De Angelis: Globalt kapital, livsuppehälle och frågan om alternativ Ladda ner som PDF
 • Asef Bayat: Globaliseringen och de informellas politik i Syd

Redaktion

Christian Abrahamsson, Veronika Ahlqvist, Frida Andersson, Magnus Hörnqvist, Anders Lund Hansen, Camilla A Lundberg, Dalia Mukhtar-Landgren, Daniel Norell, Hanna Pettersson, Catharina Thörn, Olav Unsgaard, Magnus Wennerhag och Katarina Wikström.

Pressröster

”Vi lever i urbaniseringens epok” inleder Malmöbaserade tidskriften Fronesis sitt nya, artonde nummer. Temat är staden – hur alltmer suveräna metropoler sätter sin egen dagordning, alltmer oberoende av nationalstaten. Flykten från landsbygden till städerna är en världsomfattande omvandlingsprocess. Städer som Lagos, Shanghai och Mexico City växer explosionsartat. En gång var industriernas arbetstillfällen den stora magneten, idag ofta lågavlönade och osäkra tjänstejobb – städning, diskplockning etcetera – service åt den urbaniserade medelklassen. Klyftorna växer mellan de fattiga och de rika, såväl lokalt som globalt.
Mike Davis skriver om tredje världens växande slumstäder. Marxistiske kulturgeografen David Harvey om ”Pengar, tid, rum och stad”. Dalia Mukhtar-Landgren speglar Malmös ojämlika Janusansikte: Västra hamnen, högskolan, kunskaps- och entreprenörsstaden å ena sidan; Rosengård, kriminalitet, arbetslöshet och den multikulturella problemstaden å den andra.
Ambitiöst, viktigt och mycket läsning. Fronesis – utsedd till årets tidskrift 2004 – fortsätter att imponera.”
Östen Rosvall, Sydsvenskan den 27 april 2005

”Vår tids typiska människa på jorden är inte längre en indisk eller kinesisk bonde utan en person bosatt i slummen i någon av världens snabbt växande stora städer. Just i år kommer för första gången jordens urbana befolkning att överstiga landsbygdens, skriver den amerikanske forskaren Mike Davis i sin essä ”Slummens planet: Urban tillbakagång och det informella proletariatet”. Den finns att läsa i det senaste numret av alltmer oundgängliga Fronesis, vars tema är just ”Staden”. I en rad infallsrika texter diskuteras urbana frågeställningar ur skiftande perspektiv. Fronesis utsågs på bokmässan i Göteborg till årets bästa svenska kulturtidskrift. I motiveringen hette det att Fronesis i de hastiga nyordningarnas tid riktar ”sökarljuset på samtidens ödesfrågor och initierar diskussion om tillståndet i världen”.

Det nya numret lever upp till prismotiveringen också därför att perspektivet och anslaget skiftar kreativt från övergripande analys av den urbana tillväxten till konkreta nedslag. Ett sådant står Dalia Mukhtar-Landgren, statsvetare i Lund, för. Hon skildrar ett djupt kluvet Malmö. Å ena sidan finns vad som ibland kallas ”entreprenörsstaden”. Å den andra det mångkulturella Malmö, där 32 procent av befolkningen har invandrarbakgrund, över 80 procent har utländsk bakgrund i stadsdelen Rosengård”.
Sören Sommelius, Helsingborgs Dagblad den 27 juli 2005

”Vårnumret av Fronesis – 2004 års kulturtidskrift – har tema Staden och inleds med att Mike Davis skisserar denna av ingen förutsedda tillväxt av människomassor som hankar sig fram i en självexploaterande informell sektor strax över, eller under, överlevnadsgränsen. Numret i sin helhet knyter samman periferins slum med de glittrande metropolernas ”gated communities” och visar att de är produkter av samma globala utveckling.
Dalia Mukhtar-Landgren flyttar över de globala tendenserna på svensk mark i sin beskrivning av den delade staden Malmö. Å ena sidan ”entreprenörsstaden”, som görs attraktiv för investerare och deras kräsna toppkader. Å den andra: ”problemstaden” med sina fattigförorter där politikerna kräver stoppad invandring.
Med 200 tättskrivna boksidor på ett tema är Fronesis mer antologi än tidskrift. Formen finns kvar sedan starten som skriftserie med rötter i SSU och stöd från av LO-Idédebatt, sedermera omvandlad till dagens oberoende, radikala tidskrift. Syftet är att skapa en mötesplats för traditionell arbetarrörelse, nya rörelser och forskare. Inget lätt projekt och tidskriften kan knappast beskyllas för att vara inställsam. Förankringen i akademin syns i språket och, om man skall vara lite elak, även i hållningen; oftast handlar det om att förklara världen, inte om hur den skall förändras”.
Lars Henriksson, GP den 28 maj 2005

 

Ny utgåva av nr 18

Fronesis nr 18 omslag Publit-utgåvaOmslaget på den nya utgåvan av Fronesis nr 18 har ett annorlunda omslag än det ursprungliga omslag som visas högst upp på denna sida. Det nya omslaget ser i stället ut så här.

 

 

 

 

 

Innehåll i Fronesis nummer 18

 • Magnus Hörnqvist, Anders Lund Hansen, Hanna Pettersson, Olav Unsgaard, Magnus Wennerhag: En öppen stad, ej en befästad
 • Mike Davis: Slummens planet: Urban tillbakagång och det informella proletariatet
 • Frida Andersson, Christian Abrahamsson: Harvey, kapitalismen och staden
 • David Harvey: Pengar, tid, rum och staden
 • Anders Lund Hansen: Rumskrig, nyliberalism och skalpolitik
 • Neil Smith: Ny globalism, ny urbanism: ojämn utveckling i det tjugoförsta århundradet
 • Lars Mikael Raattamaa: Den offentliga klassen
 • Den delade staden – Välfärd för alla i kunskapsstaden Malmö: Dalia Mukhtar-Landgren
 • Pär Thörn: Den kommunala kroppen
 • Mats Franzén: Mellan stigma och karisma. Stureplan, Sergels torg och platsens politik
 • Saskia Sassen: Strategiska representationer av kön: Globala städer och överlevnadskretsar
 • Zevs: De hemlösa och skuggorna
 • Catharina Thörn: Tecken på vad? Graffiti, nolltolerans och ytans politik
 • Jan Wehrheim: Den sönderfallande säkerhetsstaden
 • Massimo De Angelis: Globalt kapital, livsuppehälle och frågan om alternativ
 • : Utsmyckning av offentlig miljö i Rosengård, Malmö
 • Asef Bayat: Globaliseringen och de informellas politik i Syd