FEMINISMEN OCH VÄNSTERN

Förhållandet mellan feminismen och den socialistiska vänstern har ibland beskrivits som ett »olyckligt äktenskap«: den återkommande frågan har varit om det är klass eller kön som ska ges politiskt företräde. I Fronesis nr 25–26 samsas historiska tillbakablickar med analyser av dagens spänningsförhållande mellan feministisk och socialistisk kritik och politik.

Feminismen och vänstern

Numret handlar om förra sekelskiftets impuls att ställa arbetarfrågan över kvinnofrågan, om trettiotalets abortmotstånd inom socialdemokratin, om Grupp 8 och vänstern och om vänsterfeministiska visioner efter identitetspolitikens 90-tal och intersektionalitetens 00-tal. Har dagens feminism kidnappats av vänstern eller tvärtom vänt ryggen åt frågor om kapitalism och klassmotsättningar?

I vad som kan ses som ett vänsterinlägg i den aktuella debatten kring diskrimineringslagstiftningens tillämpning diskuterar statsvetaren Wendy Brown den institutionaliserade identitetspolitiken och dess komplicerade förhållande till feministiska och socialistiska befrielseprojekt. I en intervju med sociologen Beverley Skeggs kritiseras tendensen att se intersektionalitetsteorin som en universallösning för att förstå komplexa maktförhållanden. I en personligt hållen essä av Lynne Segal diskuteras det självbiografiska skrivandets betydelse för förgrundsgestalterna inom den andra vågens feminism, med utgångspunkt i bland andra Doris Lessings och Simone de Beauvoirs arbeten. Genusvetaren Robyn Wiegman kritiserar föreställningen om att feminismen har förlorat sitt politiska mål och därmed riskerar att förgöra sig själv. Hon menar att sådana domedagsprofetior enbart kan utfärdas av dem som ser feminismen som en enhetlig framåtskridande rörelse.

Gayatri Spivak diskuterar Världsbankens retorik och menar att sammankopplingen mellan kapitalets globalisering och kvinnofrigörelse i ”tredje världen” bygger på att man aktivt undviker att göra en klassanalys. I en text om prostitution menar Elizabeth Bernstein att sexköp bör förstås mot bakgrund av kapitalismens utveckling för att förhindra en moralisk disciplinering som riktar sig mot arbetarklassmännens sexualitet men ignorerar medelklassmännens. I ett samtal med svenska feministiska aktivister diskuteras Feministiskt initiativ och de senaste årens politiska turbulens inom den svenska vänstern och feminismen.

Innehåll i Fronesis nr 25–26 (251 sidor)

 • Sofie Tornhill och Helena Tolvhed: Samhällsomdaningens subjekt och horisonter Ladda ner som PDF
 • Ulrika Westerlund, Johanna Gustavsson och Lisa Nyberg: Feminismen och vänstern i dag
 • Katharina Tollin och Sofie Tornhill: Feministisk kunskapsproduktion och kapitalismens premisser
 • Intervju med Beverley Skeggs, av Sofie Tornhill och Katharina Tollin: Om moralismens ekonomi och arbetarklassens värdighet. Ladda ner som PDFLäs engelsk översättning på Eurozine.
 • Beverley Skeggs: Skapandet av klass och kön genom visualiseringen av moraliska subjekt
 • Elizabeth Bernstein: Köpets betydelse
 • Gayatri Chakravorty Spivak: Allt annat är aldrig lika
 • Svenska Akademin & MJM Propaganda: PK-pimpen
 • Hanna Pettersson och Helena Tolvhed: Kamp om agendan: historier om klass och kön
 • Geoff Eley: Vänstern och kvinnofrågan: Krig och revolution 1914–1923
 • Andrés Brink: Likgiltighetens och motståndets emancipatoriska potential
 • Cathrin Wasshede: ”Fotboll, falukorv och öl eller kjol och hårspännen?”
 • Carolina Jonsson: Klasskamp eller kvinnokamp?
 • Eva Schmitz: ”Vält grytorna!”
 • Lynne Segal: Kvinnors politiska memoarer Ladda ner som PDF
 • Sara Edenheim: Ur led är feminismens tid! Ladda ner som PDF
 • Wendy Brown: En befriad feminism? Revolution, sorg, politik
 • Robyn Wiegman: Feminismens apokalyptiska framtider
 • Sara Ahmed: Denne andre och andra andra

Pressröster

”Liberaler anklagar ibland vänstern för att ha ’kidnappat feminismen’ och påminner med viss bitterhet om att kvinnorörelsens rötter åtminstone delvis växt i deras ideologiska mylla. Men när skatteavdrag för hushållsnära tjänster lanseras som liberal jämställdhetspolitik och inte ens jämställdhetsministern kallar sig feminist ligger det nära till hands att påpeka att de har lyckats bra själva med att lämpa över den enskilda vårdnaden om feminismen på vänstern. Hur vänstern sedan förvaltar det ansvaret är en annan fråga, som förtjänstfullt diskuteras i det senaste numret av tidskriften Fronesis.”
Kristina Lindquist, Arbetaren nr 17 2008

”Kanske är det de uppenbara motsättningarna som, i sina stycken, gör ’Feminismen och vänstern’ till ett ovanligt konkret och lättillgängligt Fronesis-nummer. Men tidskriften vore inte sig själv om här inte också fanns långa texter som vänder och vrider på alla begrepp och ståndpunkter. […]
Den röda tråden blir ändå att både vänstern och socialismen är barn av modernismen. Trots delvis oförenliga konfliktytor har de förenats i en tro på framsteget och rörelsen framåt, vilken innefattat ett utopiskt löfte om revolution och befrielse. Dessa modernismens ’stora berättelser’ tycks nu ha spelat ut sin roll, i en samtid där den liberala och globala kapitalismen blivit den allomfattande och oomtvistade ideologin. Både vänstern och feminismen har på olika sätt blivit en del av det de en gång kritiserade, och nya subversiva rörelser sugs omedelbart upp i medelklasshegemonin och görs ofarliga.”
Jörgen Andersson, Helsingborgs Dagblad kultur 8 april 2008

”Åh, vilket härligt nummer av Fronesis! Tema är ’Feminismen och vänstern’, och denna 250 sidor tjocka tidskrift tar verkligen sin uppgift på allvar – att ’ge ett bidrag till fortsatta konfrontationer mellan de visioner och övertygelser som provisoriskt kan betecknas som ”feministiska” eller ”vänster” (eller både och – och mer därtill)’. Här finner den intresserade läsaren allt från aktuella intervjuer med vänsterfeminister till mer teoretiska artiklar som behandlar kvinnors position inom det kapitalistiska systemet, samt historiska tillbakablickar på hur ’kvinnofrågan’ behandlats inom arbetarrörelsen. Många artiklar väcker nytt intresse och ger nya vinklar, och har något att erbjuda även den som läst mycket feministisk litteratur. […]
Historiskt sett har arbetarrörelsen inte varit helt bekväm med feminismens – även den socialistiska feminismens – roll inom de egna leden. Och de hierarkiska könsroller som existerar inom ett patriarkaliskt samhälle är naturligtvis dagens vänster inte heller immun från. Med andra ord, frågan om feminismens och vänsterns förhållande till varandra – som också handlar om kvinnors roll inom och möjlighet att påverka själva rörelsen – är inte helt utagerad.
Detta nummer av Fronesis erbjuder ingen slutlig utvärdering eller strategi för hur en bekväm symbios ska uppnås, men det erbjuder helt klart ett seriöst och högintressant bidrag till debatten.”
Linn Hjort, Internationalen 4 april 2008

”Helena Tolvhed och Sofie Tornhills introduktion till Fronesis temanummer om vänsterns och feminismens sammantvinnade utvecklingshistoria är ganska skön läsning. ’Föreställningar om det som varit och det som är aktualiserar idéer om ursprung, förpliktelser och om vilka som ingår i den feministiska gemenskapen’, skriver de och lyckas därmed på ett rätt elegant sätt formulera grundproblematiken i de senaste veckornas intensiva men splittrade debatt. Feminismen är inte en, numera finns det flera. […]
Vad göra, nu när vänstern sedan länge resignerat och accepterar sakernas senkapitalistiska tillstånd? Hur kan vi lyfta vänsterfeministiska frågeställningar och uppmärksamma formeringar av klass och kön, utan ”att ta dess betydelser för givna” som Sofie Tornhill och Helena Tolvhed uttrycker saken.”
Karin Eder-Ekman, Dagens Nyheter kultur 25 mars 2008

”Vad är feminismen idag? Svar: ett månghövdat, traumatiserat trafikoffer som ligger på analyssoffan och talar osammanhängande under narcissistiska spasmer. Ett offer som är lika mycket förövare, plågat av dåligt samvete riktat överallt och ingenstans. Hemsökt av spöken, samma spöken som Derrida ser jaga den sörjande marxismen.
Det är den samlade bilden av läget när man plöjt igenom Malmöbaserade tidskriften Fronesis senaste nummer (25-26) som denna gång ägnas åt feminismen och vänstern och dess såriga relation. […]
Wendy Brown menar att både vänstern och feminismen fastnat i en förlamande melankoli där man inte kan tänka sig någon annan framtid än den som samtiden presenterar för en. Vi måste inse att revolutionen är död som tankefigur. Ett begrepp som hör modernismen till, totalt omodernt alltså. Det är en erotik som slocknat.
Just Wendy Brown, professor i statsvetenskap vid universitetet i Berkeley, Kalifornien, har hälsats som något av en frälsare inom feminismen och vänstern på 2000-talet: Äntligen någon som förklarar varför vi mår så dåligt! Det förlösande i hennes teorier har varit hur hon avbildat själva pyspunkan. Den feministiska vänstern har i sin bitterhet förvisat sig själv till en marginell position där man i bästa fall kan häckla makten.”
Malena Rydell, Sydsvenskan kultur 31 mars 2008

”Till det mest angelägna arbete som utförs i Fronesis hör de mångfacetterade reflektionerna över socialismens och feminismens studieobjekt: klass och kön. Redaktörerna Sofie
Tornhill och Helena Tolvhed skriver att en ambition med numret är att uppmärksamma konfrontationerna och det ömsesidiga utbytet mellan politisk vänster och feminism, och slå ett slag för vikten av att studera kön och kapitalism i varandras kontexter. Kort sagt: hur klass och kön görs i ett postindustriellt, globaliserat och senkapitalistiskt samhälle. […]
Jag hoppas att Fronesis ska läsas ute i stugorna. Numret bär, för att citera Sara Ahmed i artikeln Denne andre och andra andra, något så viktigt som ett löfte och ett hopp om det som vi skulle kunna bli.”
Hanna Hallgren, Aftonbladet kultur 19 mars 2008

”Temat för numret är Feminismen och vänstern, denna eviga fråga: klass eller kön? eller kön och klass? Men nu också intressant vriden i riktning mot själva motsättningen och hur denna används såväl inom som mellan feministisk och politisk teori och praktik. Här bjuds på intervjuer med samtida vänsterfeministiska aktörer och forskare, historiska överblickar och studier om exempelvis unga politiska aktivisters konstruktioner av maskulinitet. Redaktionen skriver i sitt förord att de hoppas att detta nummer ska bidra till fortsatta konfrontationer mellan de visioner som provisoriskt kan benämnas “vänster” eller “feministiska.”
Göteborgs Posten kultur 16 mars 2008

Redaktion

Katarina Bivald, Carolina Jonsson, Kutte Jönsson, Hanna Pettersson, Helena Tolvhed, Katharina Tollin och Sofie Tornhill.